Công bố thông tin

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
07/05/2022 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
28/04/2022 Công bố người được ủy quyền công bố thông tin
25/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng với CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud.
15/04/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
04/04/2022 Nghị quyết HĐQT vv thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14/03/2022 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
29/12/2021 Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
27/12/2021 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên
23/12/2021 Bản tóm tắt thông tin tổ chức đăng ký giao dịch
23/12/2021 Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội