Công bố thông tin

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
24/09/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan
13/09/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch có giá trị trên 15% tổng tài sản Công ty
07/09/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với CTCP Quản lý & Vận hành S-Service
07/05/2022 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
28/04/2022 Công bố người được ủy quyền công bố thông tin
25/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng với CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud.
15/04/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
04/04/2022 Nghị quyết HĐQT vv thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14/03/2022 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
29/12/2021 Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty